เรียนพิเศษ-สอนพิเศษเคมี

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 บทที่ 1 สารและสมบัติของสาร 1. สสาร 2. สถานะของสาร 3. การแยกสาร 4. โครงสร้างอะตอม 5. สเปกตรัม 6. การจัดเรียงอิเล็กตรอน บทที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ 1. ธาตุในตารางธาตุ 2. มวลอะตอม 3. มวลโมเลกุล 4. โมล บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 1. ไอโซโทป 2. ระบบ 3. กฎทรงมวล 4. กฎสัดส่วนคงที่ 5. การหาขนาดโมเลกุลโดยประมาณ เทอม 2 บทที่ 1 พันธะเคมี 1. พันธะโลหะและสมบัติ 2. พันธะไอออนิก 3. …

เรียนพิเศษ-สอนพิเศษเคมี Read More »