Home   ติวเตอร์สี่ (กนิษฐา)

php __( 'Archives', 'peekaboo'); ?>

ติวเตอร์สี่ (กนิษฐา)

ชื่อ: กนิษฐา นามสกุล: เสือแก้ว ชื่อเล่น: สี่ เพศ: หญิง วันเกิด: 07/03/1991 อายุ: 20 ที่อยู่ปัจจุบัน: 114 หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม สุขุมวิท23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10117 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิชัยรัตนาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การประถมศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.69 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมต้น รูปแบบการสอน: อธิบายเนื้อหา ทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: ภาษาไทย สังคม ป.5 วัฒนาวิทยาลัย
Learn more »


ติวเตอร์พี (อภิสราณัฐ)

ชื่อ: อภิสราณัฐ นามสกุล: สังขออง ชื่อเล่น: พี เพศ: หญิง วันเกิด: 21/04/1987 อายุ: 24 ที่อยู่ปัจจุบัน: 50/63 หมู่9 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.47 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.06 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: สอนคุมอง สอนติวสอบเข้ามหาลัย สอนสอบเข้าม.4


ติวเตอร์อาย (กัญยานี)

ชื่อ: กัญยานี นามสกุล: ด้วงนุช ชื่อเล่น: อาย เพศ: หญิง วันเกิด: 20/10/2011 อายุ: 20 ที่อยู่ปัจจุบัน: 114 ตู้ ปณ.22ศรีนครินทรวิโรฒ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10117 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นครไทย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.32 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: ศึกษาศษสตร์ สาขา(วิชาเอก): การประถมศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.63 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกวิชา ยกเว้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-ม.3 รูปแบบการสอน: เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป6 ความสามารถพิเศษ: วาดภาพ


seedtutor seedtutor