Home   ติวเตอร์แอม (กานต์ชนก)

ติวเตอร์แอม (กานต์ชนก)

กานต์ชนก
อมรนพรัตนกุล
แอม
หญิง
10/05/1991
20
137 ซ.เปรมสมบัติ5 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุตรดิตถ์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์(กศ.บ.)
2.95
คณิตศาสตร์
สอนแบบเป็นกันเอง ความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของเด็ก เน้นความเข้าใจและการทำแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและการนำไปสอบที่ต่างๆ
1. สอนน.ร.โรงเรียน สาธิตม.เกษตร ชั้น ม.6 วิชา คณิตศาสตร์

2. สอนน.ร.โรงเรียน หอวัง ชั้นม.4 วิชา คณิตศาสตร์

3. สอนน.ร.โรงเรียน สวนกุหลาบ นนท์ ชั้น ม.4 วิชา คณิตศาสตร์

4. สอนน.ร.โรงเรียน อัสสัมชัน ชั้น ม.3 และ ป.6 วิชา คณิตศาสตร์

5. สอนน.ร.โรงเรียน มาแตร์เดอี ชั้น ป.1 ทุกวิชา