Home   ติวเตอร์แตง (ฐิติพร)

ติวเตอร์แตง (ฐิติพร)

นางสาวฐิติพร
ธรรมสอน
แตง
หญิง
14/09/1988
22
632 ม. 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กำแพงเพชรพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.88
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
วิชาหลักๆ ระดับประถม, คณิตศาสตร์ ม.ต้น, วิทยาศาสตร์ ม.ต้น, ชีววิทยา
สอนเน้นความเข้าใจ อธิบายหลักการ และสามารถซักถามข้อสงสัยได้
วิชาหลักๆ ระดับประถม,

คณิตศาสตร์ ม. 4