Home   ติวเตอร์เก่ง (ศุภชัย)

ติวเตอร์เก่ง (ศุภชัย)

ศุภชัย
ทองสุพรรณ
เก่ง
ชาย
18/04/1991
20
หอพักนิสิตจุฬาฯ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
คณิตศาสตร์ ม.4-6
เน้นที่ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของเนื้อหาอย่างแท้จริง และฝึกทักษะด้านการทำโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น