Home   ติวเตอร์อาย (กัญยานี)

ติวเตอร์อาย (กัญยานี)

กัญยานี
ด้วงนุช
อาย
หญิง
20/10/2011
20
114 ตู้ ปณ.22ศรีนครินทรวิโรฒ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10117
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครไทย
สายวิทย์ – คณิต
3.32
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนคริทรวิโรฒ
ศึกษาศษสตร์
การประถมศึกษา
3.63
ทุกวิชา ยกเว้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-ม.3
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
สอนการบ้านเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป6
วาดภาพ