Home   , ติวเตอร์ปอนด์ (พลสิทธิ์)

ติวเตอร์ปอนด์ (พลสิทธิ์)

พลสิทธิ์
สถาผลเดชา
ปอนด์
ชาย
09/01/1985
26
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์
สายวิทย์ – คณิต
3.58
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
3.25
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
คณิตศาตร์ ม.1-4

ฟิสิกส์ ม.4-6

ชีววิทยา ม.4-6

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ตัวต่อตัว จัดทำเอกสารการสอน เน้นโจทย์ในการสอน หรือติวการบ้าน
อาจารย์พิเศษ ชีววิทยา ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ EP program 1 เทอม

อาจารย์พิเศษ ชีววิทยา ม.5-6 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 ปี

สอนตัวต่อตัว 8 ปี