Home   ติวเตอร์ปอนด์ (ธันย์สิตา)

ติวเตอร์ปอนด์ (ธันย์สิตา)

ธันย์สิตา
วิเศษสุวรรณ
ปอนด์
หญิง
20/07/1987
23
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทวีธาภิเศก
สายศิลป์ – ภาษา
3.43
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2.81
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ธรรมศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
อังกฤษ,ไทย,สังคม
สอนเนื้อหาสลับทำแบบฝึกหัด เรียนแบบสบายๆ มีเกมส์ให้เล่น และ เป็นกันเองค่ะ
2 ปี