Home   ติวเตอร์ตั๋ว (ปารุส)

ติวเตอร์ตั๋ว (ปารุส)

ปารุส
อภิชัยกิจดำรง
ตั้ว
ชาย
27/10/1989
21
29 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 34 ถ.สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมถ์ฯ
สายศิลป์ – คำนวณ
3.24
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
2.76
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าใจง่าย มีหลายโจทย์ เน้นโจทย์ที่พบบ่อยเพื่อไปประยุกต์ และสนุก