Home   ติวเตอร์จอม (ไตรภพ)

ติวเตอร์จอม (ไตรภพ)

ไตรภพ
คงเสน
จอม
ชาย
02/02/1991
21
หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พัทลุง
สายวิทย์ – คณิต
3.36
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย
วิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
2.89
วิชาคณิตศาสตร์ ประถม -ม.4
สอนตามความสามารถของผู้เรียน สอนเป็นกันเอง ไม่เครียด เน้นความเข้าใจเป็นหลัก ไม่ค่อยเน้นการท่องสูตร
สอน มา 2 ปีแล้ว

ติวสอบ สสวท. ป.3

เด็กประถม กรุงเทพคริสเตียน

ม.ต้น สาธิต มศว.