ติวเตอร์กวาง (โชษิตา)

โชษิตา
บำเหน็จพันธุ์
กวาง
หญิง
30/10/1987
23
210 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายศิลป์ – ภาษา
3.3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
โบราณดี
ภาษาอังกฤษ
3.21
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
เกษตรศาสตร์
จิตวิทยา (กำลังศึกษา)
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ม.6

ภาษาไทย ป.1-ป.3

เน้นเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน