Home   บทความ   แนวทางการติว การสอนของเรา

แนวทางการติว การสอนของเรา

แนวทางการติว การสอนของเรา

แนวทางการติว การสอนของเรา

                สำหรับแนวทางการเรียนการสอนของเรานั้นจะเน้นที่ความเข้าใจของเนื้อหาและใจความสำคัญของหลักวิชาต่างๆ เน้นการสอนให้สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำ นอกจากนั้นเราจะมีการแนะนำแนวทางการสอบเข้าสถาบันต่างๆ ให้กับผู้ติวเช่นกัน สำหรับแนวทางการสอนของเรานั้น มีดังต่อไปนี้

  1. เน้นการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ไม่ใช่เพียงแค่เน้นท่องจำ ซึ่งติวเตอร์ของเรานั้นมีประสบการณ์สูง และมีความรู้ที่ตรงจุด ที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างลึกซึ้ง โดยเนื้อหาการสอนของเราจะไม่เน้นแค่การจำได้ แต่จะเนร้นการใช้เป็นในทุกสถานการณ์
  2. เน้นการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน วิชาเลข อังกฤษ ภาษาจีน ตลอดจนประสบการณืด้านอื่นๆ ให้กับเด็กอย่างตรงจุด เพื่อให้เด็กนั้นสามารถมีพัฒนาการได้อย่างสมวัย และมีความเหมาะสมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนในตำรา และนอกตำรา
  3. มุ่งเน้นให้เด็กนั้นมีการพัฒนาศัยภาพของตนเองให้มากที่สุด โดยทางเราจะเน้นการสร้างความเข้าใจ และความคำนึงให้เด็กนั้นตระหนักถึงความสามารถของตนเองและผู้อื่น ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเข้าใจ นอกจากนั้นยังเป็นการเน้นพัฒนาด้านทัศนคติ ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิชาการ
  4. เน้นการสอนให้เด็กเข้าใจวิชา จากรากฐาน โดยเน้นผู้ติวที่มีความสามารถในการสอน และความรู้เกี่ยวกับวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง เช่น วิชาคำนวณ และวิชาด้านภาษา ทำให้เด็กมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเรื่องของที่มาและรากฐานของวิชานั้นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติ ที่ดีกับวิชานั้นๆ
  5. การฝึกให้เด็กนั้นรู้จักคิดหาคำตอบ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องรอให้มีการป้อนความรู้เหมือนกับการกวดวิชาทั่วไป โดยเฉพาะวิชาด้านภาษา ที่ต้องอาศัยไหวพริบ ในการคิดค้นหาคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดด ด้วยตนเอง
  6. เน้นการนำวิชาที่สอนไปใช้ได้จริง โดยการเก็งข้อสอบ จากสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ ช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะวางแผนการอ่านหนังสือได้อย่างตรงจุด ช่วยให้สามารถจัดการความรู้ ที่เรียนรู้ไปแล้วนำไปใช้ได้อย่างตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ
  7. แนะนำวิธีการต่างๆ ในด้านการเรียน และการสอบ ตลอดจนเทคนิคพิเศษ ในด้านการอ่าน และการท่องจำ ตลอดจนการทำความเข้าใจเนื้อหา ทำให้เด็กนั้นสามารถที่จะมีวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง ในการที่จะจดจำเนื้อหาวิชาต่างๆ และสามารถนไปใช้งานได้มากที่สุด
  8. เน้นความสะดวกสบายให้กับเด็ก ทั้งในด้านวิชาการ และกลเม็ด รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งทางเรามีผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับเด็กมากที่สุด

 

 

สอนพิเศษ