Home   GED

GED

เรียนพิเศษGED

เรียนGED กับ SeedTutor สอบผ่านแน่นอน

สอนพิเศษGED

 

เรียนพิเศษGED

เป็นการสอบเพื่อ เทียบวุฒิของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยตามระดับมาตรฐานของอเมริกา นักเรียนที่สามารถสมัครสอบได้ นั้นต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อนำไปเทียบผลสอบได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และในการสอบแต่ละครั้งผู้สอบต้องสอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 5 รายวิชาไม่น้อยกว่า 2250 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนสามารถสมัครสอบ GED ได้ตามศูนย์สอบของ GED สำหรับผลสอบให้รอ Transcript และ Diplomaฉบับจริงประมาณ 6 สัปดาห์แล้วนำหลักฐานดังกล่าวไปเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กองเทียบวุฒิกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนจะได้รับวุฒิ ชั่วคราวภายใน 15 วัน ส่วนวุฒิถาวร ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หากผู้ที่สอบ เทียบวุฒิ GED ไม่ผ่าน และมีความประสงค์จะสอบเทียบวุฒิใหม่ ต้องมีระยะเวลา ห่างจากการ สอบเทียบวุฒิ GED ครั้งแรก เป็นเวลา 90 วัน การสมัครสอบ GED สามารถเลือกสอบเป็นรายวิชา เฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่านก็ได้

รายวิชาและรูปแบบการสอบ GED
Mathematics : Number & Operations, Geometry, Measurement & Data Analysis, and Algebra
Social Studies : US & World, History, Geography, Civics & Government, and Economics
Science : Biology, Earth Science, Chemistry, and Physics
Language Arts; Reading : Literary, Poetry, Drama, Prose, Critical Review, and Business Document
Language Arts; Writing : Sentence Structure, Usage, Mechanics, and Organization

วิธีการสมัครสอบเทียบวุฒิGED : สมัครได้ที่ www.prometric.com/ged และสอบที่ศูนย์สอบของ GED อาคารมณียาเซ็นเตอร์ (เหนือ) ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร (BTS สถานีชิดลม)

 

สอนพิเศษGED

เรียนGED กับ SeedTutor สอบผ่านแน่นอน

ค่าสมัครสอบแบบเดี่ยวเป็นรายวิชา และแบบเป็นชุด

GED Mathematics

$ 116

GED Reading

$ 116

GED Writing + Grammar Skills

$ 143

GED Science

$ 116

GED Social Studies

$ 116

ส่วนที่ 1 (Writing & Reading)

$ 185

ส่วนที่ 2 (Social Studies, Science & Mathematics)

$ 237

เกณฑ์ผ่านการสอบGED
1.คะแนนสอบทุกวิชาต้องเกิน 410คะแนน จาก800คะแนน
2.คะแนนรวมทั้ง 5วิชาต้องเกิน 2250 คะแนน
ซึ่งเกณฆ์การผ่านอยู่ที่ 450คะแนนต่อวิชา ถ้ากรณีต้องการสอบใหม่มีข้อกำหมดดังนี้
1.ในการสอบรายวิชานั้นๆ ระยะเวลาสอบต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 90วัน
2.ในการสอบรายวิชานั้นๆ สอบได้ไม่เกิน 3ครั้ง ต่อปี

ทำไมผู้ปกครองถึงไว้ใจสถาบันซีดติวเตอร์
1. ความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ของครูป๊อบ 10กว่าปี เปิดรับสอบจากเด็กโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากมายผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร นานาชาติทุกหลักสูตร เช่น BBA, EBA, BACM, ISE, BALAC, BSAC และ INDA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณภาพการสอน จากการคัดเลือกผู้สอนคนต่อคนทำให้ติวเตอร์ที่ออกไปสอนพิเศษจากผู้ป๊อบมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ และวิธีการถ่ายทอด อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อนโดยไม่ต้องท่องจำ
3.มาตรฐานวัดความพร้อมก่อนสอบ ทางซีดติวเตอร์จัดทำข้อสอบก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน เพื่อเป็นเครื่องวัดความพร้อมก่อนสอบจริง
4.เป็นการเรียนพิเศษGEDแบบตัวต่อตัว ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
5.สะดวก สบาย ปลอดภัยต่อผู้เรียน และผู้ปกครองเพราะเป็นการสอนที่บ้าน อยู่ในภายใต้สายตาตลอด
6.สามารถระบุ วัน-เวลา สถานที่ ตามผู้เรียนสะดวกไม่ได้จัดกัดแค่ที่สถาบัน

สอนพิเศษGED

เรียนพิเศษGED

* อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานที่ และระยะทาง โปรดเช็คค่าเรียนทาง Line

ติวGED

สถาบันติวGED