เรียนพิเศษ-สอนพิเศษเคมี

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4

เทอม 1
บทที่ 1 สารและสมบัติของสาร

 • 1. สสาร
 • 2. สถานะของสาร
 • 3. การแยกสาร
 • 4. โครงสร้างอะตอม
 • 5. สเปกตรัม
 • 6. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

บทที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ

 • 1. ธาตุในตารางธาตุ
 • 2. มวลอะตอม
 • 3. มวลโมเลกุล
 • 4. โมล

บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1

 • 1. ไอโซโทป
 • 2. ระบบ
 • 3. กฎทรงมวล
 • 4. กฎสัดส่วนคงที่
 • 5. การหาขนาดโมเลกุลโดยประมาณ

เทอม 2
บทที่ 1 พันธะเคมี

 • 1. พันธะโลหะและสมบัติ
 • 2. พันธะไอออนิก
 • 3. พันธะโควาเลนต์

บทที่ 2 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

 • 1. ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
 • 2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.5
เทอม 1
บทที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

 • 1. สูตรโมเลกุล
 • 2. สมบัติคอลิเกทีฟ
 • 3. ความเข้มข้นของสารละลาย
 • 4. ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี
 • 5. ปริมาณสารในสมการเคมี

บทที่ 2 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

 • 1. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่
 • 2. ธาตุทรานซิชัน
 • 3. เลขออกซิเดชัน
 • 4. สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ
 • 5. ธาตุกัมมันตรังสี

บทที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยา

 • 1. ทฤษฎีการชน
 • 2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • 3. กฏอัตรา

เทอม 2
บทที่ 1 เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล

 • 1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • 2. การอ่านชื่อ
 • 3. สมบัติไอโซเมอร์
 • 4. หมู่ฟังก์ชัน
 • 5. คาร์โบไฮเดรต
 • 6. โปรตีน
 • 7. ลิพิด
 • 8. สารซักล้าง
 • 9. สารพันธุกรรม

บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

 • 1. ปิโตรเลียม
 • 2. น้ำมันเชื้อเพลิง
 • 3. พอลิเมอร์
 • 4. พลาสติก
 • 5. เส้นใย
 • 6. ยาง

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.6
เทอม 1

 • บทที่ 1 สมดุลเคมี
 • 1. การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
 • 2. ภาวะสมดุล
 • 3. ค่าคงที่สมดุล
 • 4. ปัจจัยที่มีผลในการรบกวนสมดุล

บทที่ 2 กรด  เบส 1-2

 • 1. ทฤษฏีกรด-เบส
 • 2. คู่กรด คู่เบส
 • 3. การแตกตัว
 • 4. pH และ pOH ของสารละลาย
 • 5. ปฎิกิริยาระหว่างกรดและเบส
 • 6. อินดิเคเตอร์
 • 7. การไตเตรต

เทอม 2
บทที่1 ไฟฟ้าเคมี 1-2

 • 1. การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ
 • 2. ปฎิกิริยารีดอกซ์
 • 3. การดุลสมการ
 • 4. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
 • 5. ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
 • 6. การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี

 • 1. สินแร่และการถลุงแร่
 • 2. แร่รัตนชาติ
 • 3. การผลิตเกลือ
 • 4. การใช้ประโยชน์จากเกลือแกงในอุตสาหกรรม