ติวเตอร์ติว Cu – tep ที่บ้าน

ติวเตอร์ตัวต่อตัวไปสอนถึงที่ BTSพญาไท

ติวเตอร์ติว Cu – tep ที่บ้าน เพื่อความพร้อมเข้าสู่รั่วจุฬาฯ ภาคอินเตอร์ สอนโดยติวเตอร์จุฬาที่ถนัดและเก่ง CU-TEP โดยเฉพาะ ติวเตอร์CU-TEPเก่งภาษาอังกฤษมาก สามารถถามข้อสงสัยได้ทุกจุด และที่สำคัญ คือ น้องๆที่มาเรียนCU-TEPกับเรา สามารถทำคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ น้องๆสามารถเข้าสู้มหาวิทยาลัยจุฬาได้

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

ทดสอบอะไร?
วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ
การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ประกอบด้วย

  1.      Listening   30  ข้อ   (ใช้เวลา 30 นาที)   เวลา  9:00  –  9:30 น.
  2.     Reading     60  ข้อ   (ใช้เวลา 70 นาที)   เวลา  9:40  – 10:50 น.
  3.      Writing      30  ข้อ    (ใช้เวลา 30 นาที)  เวลา 11:00 – 11:30 น.

*ช่วงรอยต่อของแต่ละำพาร์ท จะใช้เวลารอยต่อ 10 นาที
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 5/2013)

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ผลการสอบมีอายุ 2 ปี

ค่าสมัครสอบ
600 บาท