Home   Posts tagged 'เลขป.1'

เลขป.1

5 ตุลาคม วันครูโลก

องค์การยูเนสโก ได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครูโลก มาตั้งแต่ปี 1994 หรือ พ.ศ.2537 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลงนามใน “ข้อเสนอแนะว่าด้วยสถานภาพครู”(1966 Recommendation concerning the status of teachers) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 1966 (พ.ศ. 2509) โดยองค์การยูเนสโกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(International Labor Organization – ILO) สำหรับประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เริ่มจัดกิจกรรมวันครูโลกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับโลกมาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจัดงานฯ จึงมีมติให้จัดงานวันครูโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง งาน วันครูโลกแต่ละปีจะมีหน่วยงานและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการหมุน เวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมในหัวข้อ “การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา” ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมในหัวข้อ “การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลก” ครั้งที่ 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมในหัวข้อ “การศึกษากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมในหัวข้อ
Learn more »


อาชีวะรัฐ-เอกชนเตรียมสอบ V-NET วัดความรู้พื้นฐาน ปวช.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิด เผยว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 ม.ค.56 นั้น ในปีการศึกษา 2555 นี้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะสอบ V-NET เฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น โดยมีการกำหนดชัดเจนว่าการสอบ V-NET ไม่เกี่ยวกับการวัดสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติ ที่ ปัจจุบันสถานศึกษาดำเนินการอยู่ ส่วนวิชาที่ใช้ในการสอบจะเป็นวิชาแกนหลักที่แต่ละประเภทวิชาเรียนร่วมกัน จริงๆ และเป็นการวัดความรู้พื้นฐานกว้างๆที่แต่ละอาชีพควรรู้ อาทิ ความรู้พื้นฐานทั่วไป เรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขภาพพลานามัย อาชีพในประเทศไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ ตรรกะ ความมีเหตุผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ จะได้ไม่ต้องไปตีความกันว่าเด็กอาชีวศึกษาตกต่ำอีก ด้านนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าว ว่า นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกคน ต้องสอบ V-NET  สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีนี้ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนจะไม่สอบ V-NET 
Learn more »


จี้ปฏิรูปโครงสร้างการสอนภาษาอังกฤษ หลังไทยอยู่อันดับ 6 อาเซียน

ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยถึงผลการวิจัยเปรียบเทียบและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนและอาเซียนบวกสาม ว่า ผลการวิจัยภาพรวมพบว่าขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยด้อยกว่าหลาย ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเวลานี้ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของกลุ่ม รองจากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักแล้วว่าการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทยกำลังมีปัญหา และที่ผ่านมายังไม่พบว่าประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้าน ภาษาอังกฤษเป็นที่ชัดเจน ไม่มียุทธศาสตร์หรือการปฏิรูปโครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่าง ประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพราะเรามักทำงานแบบไฟใกล้ตัวตอนนี้เหลือเวลาอีก 3 ปีก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเพิ่งจะมาดูกัน จึงเป็นเรื่องที่สภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาให้ความสำคัญ ได้แล้ว           เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า ตนมีความเห็นว่าประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เด็กควรต้องรู้เป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษ และคนในแต่ละอาชีพก็ต้องรู้ภาษาในอาชีพของตนเองด้วย นอกจากนี้จากการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก็มีความเห็นตรงกันว่า ต่อไปรูปแบบของหนังสือราชการไม่ว่าจะติดต่อราชการระหว่างประเทศ หรือ กับหน่วยงานในประเทศ คงต้องมีฉบับภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และถ้าเป็นไปได้ก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้           “อย่างไรก็ตามผมมองว่าเมื่อเราก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้วการรู้เฉพาะภาษา อังกฤษและภาษาจีนคงไม่พอแล้ว ซึ่งในการประชุมสัมมนาการวิจัยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ภาษาของ ประเทศเพื่อนบ้านด้วย ว่า พื้นที่ใดมีเขตพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศอะไรก็ต้องส่งเสริมให้เด็กและ ประชาชนได้เรียนภาษาของประเทศนั้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและเรียนรู้วิถีชีวิตของเพื่อน บ้านด้วย ดังนั้นในอนาคตอย่างน้อยต้องได้ภาษาไม่ต่ำกว่า 3 ภาษา คือ อังกฤษ จีน และภาษาเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ เพราะยังไม่เริ่มก็คงจะตามไม่ทันชาติอื่น ๆ แน่นอน” ดร.เอนกกล่าว          
Learn more »


รับสอนพิเศษ